ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۴۰ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/22
2 خارج اصول ۳۹ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/21
3 خارج اصول ۳۸ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/17
4 خارج اصول ۳۷ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/16
5 خارج اصول ۳۶ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/15
6 خارج اصول ۳۵ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/14
7 خارج اصول ۳۴ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/10
8 خارج اصول ۳۳ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/09
9 خارج اصول ۳۲ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/08
10 خارج اصول ۳۱ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/03