ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۵۰ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/13
2 خارج اصول ۴۹ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/12
3 خارج اصول ۴۸ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/07
4 خارج اصول ۴۷ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/06
5 خارج اصول ۴۶ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/05
6 خارج اصول ۴۵ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/31
7 خارج اصول ۴۴ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/29
8 خارج اصول ۴۳ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/28
9 خارج اصول ۴۲ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/24
10 خارج اصول ۴۱ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/23