ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۷۶ (کذب: تعریف کذب) 2020/04/12
2 خارج فقه ۷۵ (کذب: تعریف کذب) 2020/04/11
3 خارج فقه ۷۴ (کذب: تعریف کذب) 2020/04/07
4 خارج فقه ۷۳ (کذب: عناوین بحث) 2020/04/06
5 خارج فقه ۷۲ (قیافه: اثبات حجیت آزمایش پزشکی) 2020/04/05
6 خارج فقه ۷۱ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/04/04
7 خارج فقه ۷۰ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/03/17
8 خارج فقه ۶۹ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/03/16
9 خارج فقه ۶۸ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/03/15
10 خارج فقه ۶۷ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/03/14