ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه 2017/10/15
2 خارج فقه 2017/10/14
3 خارج فقه 2017/10/10
4 خارج فقه 2017/10/09
5 خارج فقه 2017/10/08
6 خارج فقه 2017/10/07