ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 تفسیر ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
2 تفسیر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
3 تفسیر ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
4 تفسیر ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
5 تفسیر ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
6 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
7 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
8 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
9 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
10 تفسیر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷