ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 تفسیر 2018/01/10
2 تفسیر 2018/01/03
3 تفسیر 2017/12/27
4 تفسیر 2017/12/20
5 تفسیر 2017/11/29
6 تفسیر 2017/11/13
7 تفسیر 2017/11/01
8 تفسیر 2017/10/25
9 تفسیر 2017/10/11