ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۷۶ (کذب: تعریف کذب) 2020/04/12
2 خارج فقه ۷۵ (کذب: تعریف کذب) 2020/04/11
3 خارج فقه ۷۴ (کذب: تعریف کذب) 2020/04/07
4 خارج فقه ۷۳ (کذب: عناوین بحث) 2020/04/06
5 خارج فقه ۷۲ (قیافه: اثبات حجیت آزمایش پزشکی) 2020/04/05
6 خارج اصول ۷۰ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/04/04
7 خارج فقه ۷۱ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/04/04
8 اخلاق ۱۶ (چهل حدیث) 2020/03/18
9 تفسیر ۱۶ (سوره بقره) 2020/03/18
10 خارج اصول ۶۹ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/03/17