ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 برنامه درسی حضرت ایت الله فقیهی مدظله العالی در سال تحصیلی جدید 2022/10/15
2 خارج فقه ۷۶ (کذب: تعریف کذب) 2020/04/12
3 خارج فقه ۷۵ (کذب: تعریف کذب) 2020/04/11
4 خارج فقه ۷۴ (کذب: تعریف کذب) 2020/04/07
5 خارج فقه ۷۳ (کذب: عناوین بحث) 2020/04/06
6 خارج فقه ۷۲ (قیافه: اثبات حجیت آزمایش پزشکی) 2020/04/05
7 خارج اصول ۷۰ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/04/04
8 خارج فقه ۷۱ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/04/04
9 اخلاق ۱۶ (چهل حدیث) 2020/03/18
10 تفسیر ۱۶ (سوره بقره) 2020/03/18