ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
2 خارج اصول ۲۶ شهریور ۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
3 خارج فقه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
4 خارج فقه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
5 خارج فقه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
6 تفسیر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
7 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
8 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
9 خارج اصول ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
10 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶