ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۶۶ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/18
2 خارج اصول ۶۴ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/17
3 خارج فقه ۶۵ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/17
4 خارج اصول ۶۳ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/16
5 خارج فقه ۶۴ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/16
6 خارج اصول ۶۲ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/10
7 خارج فقه ۶۳ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/10
8 خارج اصول ۶۱ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/09
9 خارج فقه ۶۲ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/09
10 خارج اصول ۶۰ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/08