ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۷۰ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/03/17
2 خارج اصول ۶۸ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/03/16
3 خارج فقه ۶۹ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/03/16
4 خارج اصول ۶۷ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/03/15
5 خارج فقه ۶۸ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/03/15
6 خارج اصول ۶۶ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/03/14
7 خارج فقه ۶۷ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/03/14
8 حدیث ۱۵ (اخلاق: مراحل کبر) 2020/02/19
9 تفسیر ۱۵ (سوره بقره) 2020/02/19
10 خارج اصول ۶۵ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/18