ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۷۰ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/04/04
2 خارج اصول ۶۹ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/03/17
3 خارج اصول ۶۸ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/03/16
4 خارج اصول ۶۷ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/03/15
5 خارج اصول ۶۶ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/03/14
6 خارج اصول ۶۵ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/18
7 خارج اصول ۶۴ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/17
8 خارج اصول ۶۳ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/16
9 خارج اصول ۶۲ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/10
10 خارج اصول ۶۱ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/09