ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۷۰ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
2 خارج اصول ۶۹ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
3 خارج اصول ۶۸ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
4 خارج اصول ۶۷ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
5 خارج اصول ۶۶ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
6 خارج اصول ۶۵ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
7 خارج اصول ۶۴ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
8 خارج اصول ۶۳ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
9 خارج اصول ۶۲ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
10 خارج اصول ۶۱ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۰