ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۶۰ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/08
2 خارج اصول ۵۹ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/04
3 خارج اصول ۵۸ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/03
4 خارج اصول ۵۷ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/02
5 خارج اصول ۵۶ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/01
6 خارج اصول ۵۵ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/21
7 خارج اصول ۵۴ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/20
8 خارج اصول ۵۳ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/19
9 خارج اصول ۵۲ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/18
10 خارج اصول ۵۱ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/14