ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۱۰ (مباحث الفاظ، وضع: تعارض احوال) 2019/10/05
2 خارج اصول ۹ (مباحث الفاظ، وضع: تعارض احوال) 2019/10/01
3 خارج اصول ۸ (مباحث الفاظ، وضع: تعارض احوال) 2019/09/30
4 خارج اصول ۷ (مباحث الفاظ، وضع: تعارض احوال) 2019/09/29
5 خارج اصول ۶ (مباحث الفاظ، وضع: تعارض احوال) 2019/09/28
6 خارج اصول ۵ (مباحث الفاظ، وضع: علامات حقیقت و مجاز) 2019/09/24
7 خارج اصول ۴ (مباحث الفاظ، وضع: علامات حقیقت و مجاز) 2019/09/23
8 خارج اصول ۳ (مباحث الفاظ، وضع: علائم حقیقت و مجاز) 2019/09/22
9 خارج اصول ۲ (مباحث الفاظ، وضع: علائم حقیقت و مجاز) 2019/09/21
10 خارج اصول ۱ (مباحث الفاظ، وضع: علائم حقیقت و مجاز) 2019/09/17