ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۳۰ (وضع: حقیقت شرعیه) 2019/12/02
2 خارج اصول ۲۹ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/12/01
3 خارج اصول ۲۸ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/11/30
4 خارج اصول ۲۷ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/11/26
5 خارج اصول ۲۶ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/11/25
6 خارج اصول ۲۵ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/11/24
7 خارج اصول ۲۴ (وضع: تعارض بین تخصیص و تقیید) 2019/11/23
8 خارج اصول ۲۳ (وضع: تعارض بین تقیید و مجاز) 2019/11/19
9 خارج اصول ۲۲ (وضع: تعارض بین مجاز و اضمار) 2019/11/18
10 خارج اصول ۲۱ (وضع: تعارض بین تخصیص و مجاز) 2019/11/17