ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۲۰ (وضع: تعارض بین تخصیص و مجاز) 2019/11/16
2 خارج اصول ۱۹ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/11/12
3 خارج اصول ۱۸ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/11/11
4 خارج اصول ۱۷ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/11/10
5 خارج اصول ۱۶ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/11/09
6 خارج اصول ۱۵ (وضع: تعارض احوال لفظ) 2019/11/05
7 خارج اصول ۱۴ (مباحث الفاظ، وضع: تعارض حقیقت و مجاز) 2019/11/04
8 خارج اصول ۱۳ (مباحث الفاظ، وضع: تعارض حقیقت و مجاز) 2019/11/03
9 خارج اصول ۱۲ (مباحث الفاظ، وضع: تعارض احوال) 2019/10/08
10 خارج اصول ۱۱ (مباحث الفاظ، وضع: تعارض احوال) 2019/10/07