ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 درس اخلاق ۴ (توکل بر خداوند) ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
2 درس اخلاق۳ (توکل بر خداوند) ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
3 درس اخلاق۲ (توکل بر خداوند) ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
4 درس اخلاق۱ (کبر و هوای نفس) ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
5 اخلاق ۱۶ (چهل حدیث) ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
6 حدیث ۱۵ (اخلاق: مراحل کبر) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
7 حدیث ۱۴ (اخلاق: رابطه تکبر و علم) ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
8 حدیث ۱۳ (اخلاق: جایگاه متکبر) ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
9 حدیث ۱۲ (درس اخلاق: کبر مانع بهشت) ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
10 حدیث ۱۱ (چهل حدیث: رابطه کبر و کفر) ۱۳۹۸/۱۰/۱۱