ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۶۶ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/18
2 خارج فقه ۶۵ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/17
3 خارج فقه ۶۴ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/16
4 خارج فقه ۶۳ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/10
5 خارج فقه ۶۲ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/09
6 خارج فقه ۶۱ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/08
7 خارج فقه ۶۰ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/04
8 خارج فقه ۵۹ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/03
9 خارج فقه ۵۸ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/02
10 خارج فقه ۵۷ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/01