ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۶۶ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
2 خارج فقه ۶۵ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
3 خارج فقه ۶۴ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
4 خارج فقه ۶۳ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
5 خارج فقه ۶۲ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
6 خارج فقه ۶۱ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
7 خارج فقه ۶۰ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
8 خارج فقه ۵۹ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
9 خارج فقه ۵۸ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
10 خارج فقه ۵۷ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۲