ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۵۶ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
2 خارج فقه ۵۵ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
3 خارج فقه ۵۴ (قیادت: تنبیهات، قیافه) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
4 خارج فقه ۵۳ (قیادت: تنبیهات) ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
5 خارج فقه ۵۲ (قیادت: حکم قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
6 خارج فقه ۵۱ (قیادت: حکم قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
7 خارج فقه ۵۰ (قیادت: حکم قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
8 خارج فقه ۴۹ (قیادت: طرق اثبات قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
9 خارج فقه ۴۸ (قیادت: طرق اثبات قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
10 خارج فقه ۴۷ (قیادت: تعریف قیادت) ۱۳۹۸/۱۰/۱۵