ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۵۶ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/01/21
2 خارج فقه ۵۵ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/01/20
3 خارج فقه ۵۴ (قیادت: تنبیهات، قیافه) 2020/01/19
4 خارج فقه ۵۳ (قیادت: تنبیهات) 2020/01/18
5 خارج فقه ۵۲ (قیادت: حکم قیادت) 2020/01/14
6 خارج فقه ۵۱ (قیادت: حکم قیادت) 2020/01/13
7 خارج فقه ۵۰ (قیادت: حکم قیادت) 2020/01/12
8 خارج فقه ۴۹ (قیادت: طرق اثبات قیادت) 2020/01/07
9 خارج فقه ۴۸ (قیادت: طرق اثبات قیادت) 2020/01/06
10 خارج فقه ۴۷ (قیادت: تعریف قیادت) 2020/01/05