ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۶ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) 2019/09/28
2 خارج فقه ۵ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) 2019/09/24
3 خارج فقه ۴ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) 2019/09/23
4 خارج فقه ۳ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) 2019/09/22
5 خارج فقه ۲ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) 2019/09/21
6 خارج فقه ۱ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) 2019/09/17