ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۶ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
2 خارج فقه ۵ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
3 خارج فقه ۴ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
4 خارج فقه ۳ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
5 خارج فقه ۲ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
6 خارج فقه ۱ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان) ۱۳۹۸/۰۶/۲۶