ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۶۱ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/02/03
2 خارج فقه۶۰ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/02/02
3 خارج فقه ۵۹ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/29
4 خارج فقه ۵۸ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/28
5 خارج فقه ۵۷ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/27
6 خارج فقه ۵۶ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/26
7 خارج فقه ۵۵ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/15
8 خارج فقه ۵۴ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/14
9 خارج فقه ۵۳ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/13
10 خارج فقه ۵۲ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/12