ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۵۱ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/08
2 خارج فقه ۵۰ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/07
3 خارج فقه ۴۹ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/06
4 خارج فقه ۴۸ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق) 2019/01/05
5 خارج فقه ۴۷ (مستثنیات غیبت: رد العاصی الی الصلاح) 2019/01/01
6 خارج فقه ۴۶ (مستثنیات غیبت: رد العاصی الی الصلاح) 2018/12/31
7 خارج فقه ۴۵ (مستثنیات غیبت: رد العاصی الی الصلاح) 2018/12/30
8 خارج فقه ۴۴ (مستثنیات غیبت: نقد مقاله یا ادعای باطل) 2018/12/29
9 خارج فقه ۴۳ (مستثنیات غیبت: رد ادعای نسب کاذب) 2018/12/25
10 خارج فقه ۴۲ (مستثنیات غیبت: جرح شهود و روات) 2018/12/24