ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۵۶ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/02/01
2 خارج فقه ۵۷ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/02/01
3 حدیث ۱۳ (اخلاق: جایگاه متکبر) 2020/01/22
4 تفسیر ۱۳ (سوره بقره: آیه ۱۰۳) 2020/01/22
5 خارج اصول ۵۵ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/21
6 خارج فقه ۵۶ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/01/21
7 خارج اصول ۵۴ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/20
8 خارج فقه ۵۵ (قیافه: حکم تکلیفی) 2020/01/20
9 خارج اصول ۵۳ (وضع: حقیقت شرعیه) 2020/01/19
10 خارج فقه ۵۴ (قیادت: تنبیهات، قیافه) 2020/01/19