ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
2 خارج فقه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
3 خارج فقه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
4 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
5 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
6 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
7 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
8 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
9 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
10 خارج فقه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷