ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 تفسیر 2017/12/20
2 تفسیر 2017/11/29
3 تفسیر 2017/11/13
4 تفسیر 2017/11/01
5 تفسیر 2017/10/25
6 تفسیر 2017/10/11