ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
2 خارج فقه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
3 خارج فقه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶