ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج فقه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
2 خارج اصول ۲۶ شهریور ۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱