ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 تفسیر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
2 تفسیر ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
3 تفسیر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
4 تفسیر ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
5 تفسیر ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
6 تفسیر ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
7 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
8 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
9 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
10 تفسیر ۱۳۹۶/۱۱/۰۴