ردیف عنوان درس تاریخ جعبه دانلود
1 خارج اصول ۷۰ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
2 خارج فقه ۷۱ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
3 حدیث ۱۶ (چهل حدیث) ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
4 تفسیر ۱۶ (سوره بقره) ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
5 خارج اصول ۶۹ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
6 خارج فقه ۷۰ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
7 خارج اصول ۶۸ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
8 خارج فقه ۶۹ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
9 خارج اصول ۶۷ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
10 خارج فقه ۶۸ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
11 خارج اصول ۶۶ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
12 خارج فقه ۶۷ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
13 حدیث ۱۵ (چهل حدیث: مراحل کبر) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
14 تفسیر ۱۵ (سوره بقره) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
15 خارج اصول ۶۵ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
16 خارج فقه ۶۶ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
17 خارج اصول ۶۴ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
18 خارج فقه ۶۵ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
19 خارج اصول ۶۳ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
20 خارج فقه ۶۴ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
21 خارج اصول ۶۲ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
22 خارج فقه ۶۳ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
23 خارج اصول ۶۱ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
24 خارج فقه ۶۲ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
25 خارج اصول ۶۰ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
26 خارج فقه ۶۱ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
27 حدیث ۱۴ (چهل حدیث: رابطه تکبر و علم) ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
28 تفسیر ۱۴ (سوره بقره: آیه ۱۰۴) ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
29 خارج اصول ۵۹ (وضع: حقیقت شرعیه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
30 خارج فقه ۶۰ (قیافه: حکم تکلیفی) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵